Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółekpaździernik 2019

13 października 2019 roku, na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) oraz obowiązek zgłaszania i aktualizowania w CRBR informacji dotyczących spółek handlowych i ich beneficjentów rzeczywistych. Co to oznacza dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółek?

 

Beneficjentem rzeczywistym jest m.in. osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. W przypadku spółek osobowych są to, co do zasady, wszyscy wspólnicy,  a w przypadku spółek kapitałowych wspólnicy posiadający co najmniej 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki.

 

Wśród podmiotów zobowiązanych do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych są wszystkie spółki prawa handlowego:

  1. spółki jawne,
  2. spółki komandytowe,
  3. spółki komandytowo-akcyjne,
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i
  5. spółki akcyjne,

z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Istniejące już spółki zobowiązane są do ujawnienia wymienionych danych w ciągu 6 miesięcy, termin na zgłoszenie mija 13 kwietnia 2020 r. Nowoutworzone podmioty na zgłoszenie mają 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS.

 

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Konieczne jest również złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, a cały proces można przeprowadzić nieodpłatnie drogą internetową. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

Skontaktuj się