Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorców wpisanych BDO

5 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Jeżeli jesteś w grupie podmiotów, które muszą wpisać się do Bazy Danych Odpadowych (możesz to sprawdzić tutaj) to sam wpis do BDO nie zamyka sprawy, a wręcz stanowi wejście w gąszcz innych obowiązków.

Jest sporo innych działań i wymogów, które musi spełniać i wykonywać każdy wpisany do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Poniżej krótki przegląd tych obowiązków.

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. muszą prowadzić elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Ze względu na epidemię COVID-19 ewidencja odpadów mogła być prowadzona w dotychczasowej formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Ustawa dopuszczała równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Coroczna opłata za BDO

Po wniesieniu opłaty rejestrowej podmiot wpisany do BDO musi ją co roku odnawiać. Opłatę roczną za prowadzenie rejestru zapłać do końca lutego każdego roku, za dany rok, na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów. Nie trzeba jej wpłacać w roku, w którym była wpłacona opłata rejestracyjna. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej jest identyczna i wynosi:

 1. 100 zł dla mikroprzedsiębiorców,
 2. 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców,

Dodatkowo, podmiot wpisany do BDO musi każdorazowo dokonać aktualizacji wpisu, np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Ma na to 30 dni, od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach przedsiębiorstwa

Nadany nr rejestrowy BDO podmiot wpisany jest zobowiązany umieszczać się na szeregu dokumentów – w tym na fakturach VAT, paragonach, umowach sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów.

Nie ma obowiązku umieszczania nr rejestrowego na dokumentach kadrowych czy innych związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy, przekazywanych do urzędu skarbowego.


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

Obowiązek sporządzenia sprawozdań dot. odpadów

System BDO umożliwi składanie trzech grup sprawozdań:

 1. O odpadach komunalnych,
 2. O wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
 3. O produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,

Natomiast sprawozdania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska nie są częścią BDO i należy składać je odrębnie.

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady lub wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach muszą corocznie składać w Systemie BDO sprawozdania.


Ad. 1 Sprawozdania o odpadach komunalnych muszą złożyć:

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 2. Podmioty prowadzące selektywny punkt zbierania odpadów komunalnych (oprócz gminy).

Ad. 2 Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami muszą złożyć:

 1. Wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 2. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów,
 3. Podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Ad. 3 Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi muszą złożyć:

 1. Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 2. Przedsiębiorcy prowadzący sklep lub hurtownie, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 3. Wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 4. Wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 5. Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel,
 6. Wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Sprawozdanie BDO – do kiedy należy złożyć sprawozdanie?

W przypadku sprawozdania o:

 1. wytwarzanych odpadach i gospodarowania odpadami oraz
 2. sprawozdania o produktach, opakowania i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

termin jest jednolity i złożyć je trzeba do 15 marca następnego roku, za rok ubiegły.

Natomiast sprawozdanie o odbiorze odpadów, które jest składane przez: (i)  podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości oraz (ii) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zgłaszane w innym terminie, bo do dnia 31 stycznia, za poprzedni rok kalendarzowy.

Od 1 stycznia 2020 roku sprawozdania są przygotowywane elektronicznie w BDO – nie trzeba ich przenosić z dokumentacji papierowej. Docelowo dane do sprawozdań będą pobierane automatycznie z dokumentów wprowadzonych do ewidencji.

Umieszczenie sprawozdania w systemie jest bezpłatne. Dodatkowe opłaty podmiot może ponieść tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Obowiązek przechowywania dokumentów zw. ze sprawozdaniem

Po dokonaniu sprawozdania, należy przechowywać przez okres 5 lat dokumenty, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

Obowiązek aktualizacji danych w BDO

W przypadku:

 1. Zmiany informacji zawartych w Rejestrze lub
 2. Zakresu prowadzonej działalności, wymagającej wpisu do Rejestru,

należy o tym poinformować właściwego marszałka województwa. Aktualizacji można dokonać za pomocą elektronicznego formularza aktualizacyjnego, za pośrednictwem indywidualnego konta w Rejestrze BDO. Na zgłoszenie zmiany danych jest 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Kara za naruszenie obowiązków BDO

Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 1. Grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 2. Administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 1. Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 2. Nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 1. Niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 2. Niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 3. Niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 4. Złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 5. Naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie:

 1. Przechowywał przez określony czas, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa,
 2. Posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO

Jeżeli chcesz upewnić się, że spełniasz wszystkie wymogi BDO, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uporządkować te kwestie.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents