August 2022

Jak przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną?

9 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Spółkę z o.o. (ale też i każdą inną, a nawet JDG) można przekształcić w spółkę akcyjną, która uważana jest za najbardziej zaawansowaną z form prowadzenia działalności w Polsce. Po co w takim razie przekształcać spółkę z o.o. czy inną działalność w spółkę akcyjną?

Przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie w spółkę akcyjną najczęściej z uwagi gdy:


 1. potrzebne okazuje się pozyskanie dodatkowego kapitału, który można zdobyć w wyniku niepublicznej emisji akcji – spółka akcyjna idealnie się do tego nadaje,
 2. albo, w związku z rosnącymi zobowiązaniami spółki, konieczne staje się ograniczenie odpowiedzialności posiadanej przez członków zarządu, o czym napisałem jeszcze w akapicie poniżej,
 3. lub gdy planują wejście na giełdę – jeśli uda Ci się pozyskać nowy kapitał albo masz mnóstwo pomysłów na rozwój spółki, to być może kolejny krok w jej rozwoju to wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. W takim przypadku zaistnieje konieczność przekształcenia spółki, bowiem tylko spółka akcyjna może być spółką giełdową (takie jest przynajmniej stanowisko GPW).

W jaki sposób zatem przekształcić spółkę z o.o. (lub inną) w spółkę akcyjną?

Zanim podejmiesz decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w akcyjną, powinieneś wiedzieć o tym, że posiada ona dużą zaletę – członkowie zarządu spółki akcyjnej mają bardzo ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania.

Jak bowiem wskazują przepisy KSH, w spółce akcyjnej nie ma rozwiązania, które byłoby analogiczne do artykułu 299 KSH, mówiącego o tym, że członkowie zarządu sp. z o.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku nieskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. W pewnym uproszczeniu można więc napisać, że członkowie zarządu spółki akcyjnej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, z ważnym wyjątkiem w postaci zobowiązań podatkowych.

Zdecydowanie warto zatem rozważyć to rozwiązanie.


Jakie warunki umożliwiają przekształcenie spółki?

Aby przekształcenie spółki zoo w spółkę akcyjną było możliwe, musi zostać spełnionych kilka warunków.

Po pierwsze, spółka z o.o. nie może się znajdować w stanie upadłości ani likwidacji, jeśli podział majątku został już rozpoczęty.


Po drugie, kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien być dostosowany do minimalnych wymogów kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Co to oznacza?

Wyjaśniając bardziej szczegółowo, jeszcze przed rozpoczęciem procesu przekształcenia, kapitał zakładowy w spółce musi zostać dostosowany do wymogów kapitału zakładowego w spółce akcyjnej co oznacza, że nie może on być niższy niż 100.000 zł.


Przykładowo, gdy wysokość kapitału zakładowego w przekształcanej spółce wynosi 35.000 zł, należy dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. co najmniej do kwoty 100.000 zł.

Oprócz tego, sprawozdania finansowe spółki za przynajmniej ostatnie dwa lata obrotowe muszą być zatwierdzone. Jeśli jednak spółka przekształcana działała przez krótszy okres, w takim przypadku koniecznością jest zatwierdzone sprawozdanie finansowe za cały okres działalności spółki, który nie był objęty sprawozdaniem rocznym.


Co istotne, nie ma minimalnego czasu, przez który spółka musi funkcjonować – możesz zatem przekształcić nawet i taką, która funkcjonuje pełnoprawnie dopiero od tygodnia czy kilkunastu dni.


Want to know more?
Write to us!Contact us

Jak wygląda procedura przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

Procedurę przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną jest uregulowana zapisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych – a konkretniej Tytułem IV, Działem III, Rozdziałami 1 oraz 4.

Powinieneś wiedzieć, że procedura „przemiany” spółki z o.o. w spółkę akcyjną składa się z kilku etapów – i trwa zazwyczaj około kilku miesięcy. Etapy kolejno określane są najczęściej jako menadżerski, właścicielski oraz rejestrowy.


Etap menadżerski przekształcania spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Pierwszym etapem jest stworzenie planu przekształcenia spółki, który powinien być zaopatrzony w odpowiednie załączniki oraz opinię biegłego rewidenta.

Załączniki, które powinieneś dołączyć do planu przekształcenia spółki to:

 • projekt statutu przekształconej spółki;
 • projekt uchwały odnośnie przekształcenia;
 • wycena wszystkich składników majątku spółki przekształcanej – w postaci zarówno aktywów, jak i pasywów;
 • sprawozdanie finansowe, które zostało stworzone w celu przekształcenia na dzień w miesiącu, który poprzedzał przedstawienie wspólnikom planu przekształcenia.

Oczywiście plan przekształcenia, wraz z jego załącznikami, najlepiej przygotować z pomocą profesjonalnych doradców – prawników oraz innych konsultantów.

Plan przekształcenia zostanie sprawdzony pod kątem poprawności oraz rzetelności przez biegłego rezydenta, za którego wyznaczenie odpowiedzialny jest Sąd rejestrowy – na wniosek spółki. Właśnie w związku z tym plan wraz z załącznikami i wnioskiem powinieneś złożyć w Sądzie rejestrowym. Po tym, jak biegły rewident zostanie już wyznaczony (możesz wskazać go we wniosku z imienia i nazwiska), nastąpi szczegółowa analiza planu przekształcenia.

Wniosek o wyznaczenie biegłego wiążę się z opłatą sądową w wysokości 300 zł. Koszty wynagrodzenia biegłego rewidenta niestety nie są małe – zaczynają się od kilku tysięcy złotych, ale mogą wynosić i kilkanaście tysięcy – wszystko zależy głównie od skali przekształcanego przedsiębiorstwa, składników jego majątku itd.

Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia jego wyznaczenia, zobowiązany jest sporządzić szczegółową opinię na piśmie i złożyć ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przekształcanej spółce z o.o. W toku badania biegły rewident ma prawo zażądać od zarządu spółki dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.


Etap właścicielski przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Kolejnym etapem przekształcenia spółki są czynności, które umożliwią podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oraz samo jej podjęcie.

Przede wszystkim powinieneś pamiętać o tym, że wszyscy wspólnicy muszą zostać poinformowani o tym, że spółka zostanie przekształcona. Masz obowiązek zawiadomienia ich dwa razy – zaś odstęp pomiędzy przekazaniem tych informacji nie powinien być krótszy, niż 14 dni. Nie możesz również zawiadomić wspólników później, niż miesiąc przed planowanym przekształceniem spółki.

Do zawiadomienia należy również załączyć wspólnikom projekt uchwały o przekształceniu oraz proponowaną treść statutu przekształconej spółki akcyjnej.

Po upływie miesiąca od wysłania pierwszego zawiadomienia, wspólnicy gromadzą się i podejmują uchwałę o przekształceniu. Co bardzo ważne, może zostać ona podjęta jedynie wówczas, jeśli za podjęciem uchwały o przekształceniu opowiedzieli się wspólnicy, którzy reprezentują przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały tego rodzaju wymagają 3/4 większości głosów – chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała musi zostać sporządzona w formie notarialnej.

Po tym jak uchwała o przekształceniu zostanie podjęta, zadaniem wspólników jest powołanie rady nadzorczej oraz członków zarządu spółki akcyjnej, czyli już przekształconej. Oprócz tego, muszą podpisać statut spółki i złożyć oświadczenia potwierdzające, że uczestniczą w przekształconej spółce.

Jeżeli wspólnicy są jednomyślni co do przekształcenia spółki, zazwyczaj czynności te wykonuje się na jednym posiedzeniu. Jeśli jednak nie każdy z nich złoży oświadczenie o uczestnictwie, wówczas po tym jak uchwała zostanie podjęta przez zgromadzenie wspólników, zarząd ma obowiązek do wezwania wspólników do złożenia oświadczenia.

Wspólnik chcący uczestniczyć w „nowej” spółce akcyjnej, powinien złożyć spółce oświadczenie, który to potwierdza. Powinien uczynić to w terminie nie dłuższym niż miesiąc od chwili podjęcia uchwały o przekształceniu – jedynie w formie pisemnej.

Powinieneś wiedzieć również, że jeśli wspólnicy nie są zgodni, to wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce akcyjnej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce z o.o., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. Spółka dokonuje tej wpłaty nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia, termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.


Etap rejestrowy przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Ostatni etap jest związany ze wpisaniem spółki akcyjnej do KRS oraz wykreśleniem z niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po tym jak uchwała o przekształceniu spółki zostanie podjęta, zarząd powinien sporządzić wniosek o zarejestrowanie spółki akcyjnej w KRS. Wówczas Sąd dokona wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jednocześnie wykreśli z niego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym momencie spółka z o.o. oficjalnie zmieni się w spółkę akcyjną.

Warto również pamiętać o konieczności rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych , o konieczności zawiadomienia urzędu skarbowego i innych organów.

Proces przekształcenia nie jest łatwy i warto korzystać z pomocy profesjonalnych doradców.


Ile kosztuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

Na koszty procesu przekształcenia składają się przede wszystkim:

 • wynagrodzenie biegłego rewidenta;
 • koszty notarialne;
 • opłaty sądowe;
 • koszty ogłoszeń w MsiG.

To te obowiązkowe koszty, warto doliczyć jeszcze koszty prawników oraz innych doradców np. biznesowych.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta powinno wynieść od kilku tysięcy złotych kilkunastu, jednak ostatecznie zależy od wyceny dokonanej przez danego biegłego.

Koszty notarialne związane z podwyższeniem kapitału zakładowego od 100.000 zł powinny wynieść około 1000 zł.

Koszty notarialne związane z podejmowaniem przed notariuszem niezbędnych uchwał w toku przekształcenia powinny wynieść około 1500 zł.

Suma opłat sądowych za wnioski składane w toku postępowania wyniesie około 1000 zł.

Suma opłat za ogłoszenia w MSiG powinna wynieść około 400 zł - koszt ogłoszenia o dokonaniu przekształcenia.

W związku z tym, warto przyjąć, że minimalna suma kosztów przekształcenia w S.A. to od 10.000 zł w górę.


Want to know more?
Write to us!Contact us

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w pigułce

Powinieneś zapamiętać, że najważniejsze etapy przekształcenia spółki to:

 • sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;
 • sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta co do planu przekształcenia;
 • zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia;
 • powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;
 • powołanie członków organów spółki akcyjnej;
 • złożenie przez wspólników oświadczeń o uczestnictwie w przekształconej spółce akcyjnej;
 • dokonanie w KRS wpisu spółki akcyjnej i wykreślenia spółki z o.o.

Jak przekształcić spółkę z o.o. w prostą spółkę akcyjną?

Od niedawna istnieje jeszcze jedna, mniej skomplikowana i posiadająca sporo zalet forma działalności gospodarczej – a mianowicie prosta spółka akcyjna. Nie jest bowiem powiedziane, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może „zmienić się” jedynie w klasyczną spółkę akcyjną. Jak wygląda w procedura w takim przypadku?

Można powiedzieć, że jest analogiczna do procedury przekształcenia w Spółkę Akcyjną, z tą jednak różnicą, że nie jest konieczne sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta co do planu przekształcenia. Konieczne będzie za to ogłoszenie planu przekształcenia w MSiG.

Dodatkowo plan przekształcenia nie musi zawierać wyceny składników majątku spółki przekształcanej. Istotne jest również, że w tym przypadku nie będzie trzeba podnosić kapitału zakładowego spółki przed rozpoczęciem procesu przekształcenia.

Z minusów – prosta spółka akcyjna nie może wejść na giełdę, a jej zarząd ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki na zasadach wskazanych w art. 299 KSH (a więc tak jak w sp. z o.o.).


Procedura przekształcenia w PSA wygląda następująco:

 • sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;
 • ogłoszenie planu przekształcenia - informacja dla potencjalnych wierzycieli spółki, aby mogli zgłaszać swoje roszczenia;
 • zawiadomienie wspólników spółki o zamiarze przekształcenia;
 • powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;
 • powołanie członków organów prostej spółki akcyjnej;
 • złożenie przez wspólników oświadczeń o uczestnictwie w przekształconej prostej spółce akcyjnej;
 • dokonanie w KRS wpisu prostej spółki akcyjnej i wykreślenia spółki z o.o.

Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule o przekształceniu spółki z o.o. w prostą spółkę akcyjną,


Przekształcenie w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki wiąże się z licznymi formalnościami i zachowaniem niezbędnych procedur, które są stosunkowo zawiłe i skomplikowane – zatem właściwie przy przekształcaniu spółki ciężko obejść się bez pomocy prawnika, który współpracuje z biegłym rewidentem oraz księgowością. Najczęściej to właśnie adwokat czy radca prawny, który współpracuje ze spółką, jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich zadań nałożonych na zarząd przez KSH.

Jeżeli myślisz o przekształceniu w spółkę akcyjną, napisz do nas, chętnie doradzimy.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents