April 2023

Likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej – jak zlikwidować Prostą Spółkę Akcyjną?

5 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej było małą rewolucją w polskim „systemie” spółek.


Prosta spółka akcyjna to pomysł, który ma pomóc przede wszystkim młodym przedsiębiorcom, startupom i wszelkim nowatorskim działaniom. Spółka ma być prosta – jak sama nazwa wskazuje, tania i elastyczna.


Prostą Spółkę Akcyjną można łatwo i szybko założyć.


Poza tym jednak, także zlikwidowanie Prostej Spółki Akcyjnej może być przeprowadzone w uproszczony sposób. W jaki sposób tego dokonać? Między innymi na to pytanie odpowie Ci poniższy artykuł.


Co to jest Prosta Spółka Akcyjna?


Mówiąc w skrócie, Prosta Spółka Akcyjna, czyli PSA jest najmłodszym oraz najprostszym rodzajem spółki – zarówno pod względem formalności powiązanych z jej utworzeniem, jak i prowadzeniem.


Aby założyć Prostą Spółkę Akcyjną, wystarczy kapitał zakładowy w wysokości złotówki. Samą spółkę można zarejestrować przez system teleinformatyczny S24.
Oprócz tego, PSA można rozwiązać łatwiej, niż wszystkie inne spółki kapitałowe.


Kiedy warto zlikwidować Prostą Spółkę Akcyjną, a kiedy jest to koniecznością?


Na pewnym etapie funkcjonowania spółki może dojść do sytuacji, w której akcjonariusze nie będą mieli już dłużej interesu w jej prowadzeniu albo jej dalsze działanie będzie niemożliwe.


Jakie są najczęstsze przyczyny rozwiązywania PSA? Najczęściej spółka jest rozwiązywana jeśli:

1) zaistnieje jedna z przyczyn przewidzianych w umowie spółki (może to być na przykład upływ czasu, na który spółka została utworzona czy też osiągnięcie przez nią ustalonego celu),

2) walne zgromadzenie podejmie uchwałę o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (nie dotyczy to jednak przeniesienia na terenie UE oraz EOG – jeżeli jest to dopuszczalne przez prawo tego państwa),

3) na żądanie akcjonariusza lub członka zarządu czy rady dyrektorów spółki, Sąd wyda wyrok wskazujący, że osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe lub zaszły inne ważne przyczyny w stosunkach spółki wskazujące na to, że jej dalsze funkcjonowanie wiązać się będzie z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami,

4) spółka ogłosi swoją upadłość,

5) zaistnieją inne przyczyny przewidziane prawem.Można z całą pewnością stwierdzić, że jedną z najważniejszych zalet Prostej Spółki Akcyjnej jest możliwość wyboru sposobu jej rozwiązania spośród tradycyjnego postępowania likwidacyjnego a „uproszczonej” likwidacji spółki.


Want to know more?
Write to us!Contact us

Jak przeprowadzić likwidację Prostej Spółki Akcyjnej?

 

Jak przebiega tradycyjna procedura likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej?

Procedura likwidacyjna prostej spółki akcyjnej przebiega bardzo podobnie do likwidacji spółki akcyjnej. Co ważne, rozpoczyna się ona w dniu zaistnienia którejś z wymienionych wyżej przyczyn. Jak dokładnie wygląda likwidacja PSA?

Najpierw likwidatorzy, którzy zostali powołani umową spółki lub uchwałą walnego zgromadzenia, przeprowadzają postępowanie likwidacyjne. To właśnie oni są również odpowiedzialni za reprezentowanie spółki w tym czasie. Podejmowane przez likwidatorów działania polegają przede wszystkim na:

  • zakończeniu wszystkich bieżących interesów Prostej Spółki Akcyjnej,
  • windykacji wszelkich należności,
  • uregulowaniu zobowiązań, które ciążą na PSA,
  • upłynnieniu majątku spółki.

Co ważne, likwidatorzy nie powinni podpisywać umów z nowymi kontrahentami czy dążyć do nawiązania nowych interesów. Chyba że wiąże się to z zakończeniem bieżących spraw Prostej Spółki Akcyjnej – wówczas mają do tego pełne prawo.


Jeśli po zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli w spółce pozostanie majątek, można podzielić pomiędzy akcjonariuszami. Oczywiście, tego rodzaju podział następuje proporcjonalnie do posiadanej przez nich liczby akcji, a czasami także odpowiednio do wkładów, którzy wnieśli oni nabywając akcje.


Pierwszeństwo w spłacie mają akcje uprzywilejowane. Umowa spółki może jednak określać zupełnie inne zasady podziału jej majątku po likwidacji. Wszystko zależy zatem w dużej mierze od tego, jakie zapisy się w niej znajdują.


Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy ogłaszają w siedzibie spółki zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe oraz składają je do Sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Prostej Spółki Akcyjnej z rejestru przedsiębiorców.


Postępowanie likwidacyjne można jednak przeprowadzić prościej i szybciej. Jak? Możesz zdecydować się także na przejęcie całości majątku likwidowanej Prostej Spółki Akcyjnej przez jednego z jej akcjonariuszy.


Co ciekawe, jest to zupełnie nowe rozwiązanie, które występuje wyłącznie w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Co to jest uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej?


Procedura likwidacji PSA wymaga dopełnienia szeregu formalności.

Istnieje jednak mniej skomplikowana, szybsza opcja, której wybór może pozwolić na znaczną oszczędność czasu. O czym mowa?

Walne zgromadzenie Prostej Spółki Akcyjnej może zdecydować o przejęciu przez określonego akcjonariusza całego majątku spółki z obowiązkiem zaspokojenia jej wierzycieli i akcjonariuszy poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały w tym przedmiocie.


Decyzja ta musi zostać zaakceptowana przez Sąd rejestrowy. Aby było to możliwe, akcjonariusz przejmujący majątek PSA musi uprawdopodobnić, że nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.


Jeżeli Sąd wyda zezwolenie na takie rozwiązanie, akcjonariusz przejmujący majątek spółki ma obowiązek ogłosić treść podjętej uchwały o przekazaniu majątku PSA – tym samym wzywając wierzycieli spółki do zgłoszenia w określonym terminie ewentualnego sprzeciwu od powziętej decyzji. Sprzeciwiający się wierzyciel musi udowodnić, że przekazanie majątku na rzecz określonego akcjonariusza może doprowadzić do jego pokrzywdzenia.


Sąd bada również z urzędu czy pozostali akcjonariusze nie zostaną pokrzywdzeni z powodu przejęcia majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego. Dzieje się to zupełnie niezależnie od tego, czy uchwała o przejęciu została zaskarżona czy też nie.


Po uprawomocnieniu się postanowienia o zezwoleniu na przejęcie majątku przez określonego akcjonariusza, akcjonariusz ten musi złożyć wniosek o wykreślenie Prostej Spółki Akcyjnej z rejestru przedsiębiorców. Z dniem jej wykreślenia wstępuje on we wszystkie prawa i obowiązki spółki.

Podsumowanie


Wprowadzona nowa droga uproszczonej likwidacji odpowiada na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku. Umożliwia ona szybkie i sprawne zamknięcie wszystkich spraw spółki bez zbędnych formalności oraz zwłoki.


Zaoszczędzony dzięki temu rozwiązaniu czas (a najczęściej również i środki finansowe) można spożytkować na podejmowanie kolejnych, nowych działań biznesowych i inwestycję w następne przedsięwzięcia.
Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents