December 2020

Likwidacja spółki komandytowej

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Planowane zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych (o których więcej możesz przeczytać tutaj), postawiły wielu przedsiębiorców przed pytaniem o sens dalszego prowadzenia działalności w tej formie.

Jeśli opcja przekształcenia spółki komandytowej w inną spółkę, nie stanowi dla Ciebie satysfakcjonującego rozwiązania (o sposobach przekształcenia spółki komandytowej napisałem tutaj) i planujesz zakończenie działalności prowadzonej sp.k., poniżej znajdziesz informacje jak w szybki i łatwy sposób przeprowadzić jej likwidację.

Likwidacja spółki komandytowej na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników

Powodem rozwiązania spółki komandytowej może być szereg okoliczności wymienionych w kodeksie spółek handlowych takich jak upadłość czy śmierć wspólnika.

W tym wpisie zajmiemy się jednak wyłącznie rozwiązaniem z powodu jednomyślnej decyzji wspólników o rozwiązaniu. W mojej ocenie to powód, który występuje najczęściej i najlepiej pasuje do obecnej sytuacji. Formalnie taki przypadek nazywa się rozwiązaniem spółki komandytowej na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników spółki.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

Jak zlikwidować spółkę komandytową – rozwiązanie bez likwidacji

Istnieją dwie możliwości rozwiązania spółki komandytowej – rozwiązanie spółki po przeprowadzeniu likwidacji oraz rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji.

Zacznę od opisu tej drugiej, gdyż jest szybsza, tańsza i biznesowo korzystniejsza.

Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji możliwe jest jeśli:

 1. Wszyscy wspólnicy się na to zgadzają oraz
 2. Umowa spółki nie stanowi o sposobie likwidacji w inny, konkretny sposób.

Nawet jeżeli w umowie Twojej spółki nie ma słowa o takim rozwiązaniu – nic straconego. Wystarczy bowiem zmienić umowę spółki. Ponieważ zmiana umowy spółki komandytowej jest ważna w momencie podpisania (nie wymaga dla swej ważności rejestracji w KRS), można wprowadzić stosowną zmianę w umowie i od razu rozpocząć rozwiązywanie spółki komandytowej bez likwidacji.

Podsumowując - rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji krok po kroku:

 1. Wspólnicy muszą podjąć jednomyślną uchwałę o:- rozwiązaniu spółki komandytowej, uzgadniając inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki oraz- wyznaczeniu osoby zobowiązanej do przechowania ksiąg i dokumentów spółki przez okres nie krótszy niż 5 lat.Jednomyślna decyzja wspólników określająca sposób zakończenia działalności spółki może zostać zawarta w uchwale o rozwiązaniu spółki lub w odrębnym dokumencie. Podejmując decyzję o rozwiązaniu spółki bez likwidacji, wspólnicy mogą uzgodnić np. zakończenie istnienia spółki przez podział jej majątku w naturze czy też przez przejęcie przedsiębiorstwa przez jednego ze wspólników z obowiązkiem rozliczenia z pozostałymi.Jeśli to porozumienie wspólników nie przewiduje przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego (bo spółka takich nie ma) to wystarczy, że zostanie zawarte w zwykłej formie pisemnej.
 2. Komplementariusze uprawnieni do reprezentacji muszą złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółki z KRS.

Spółka komandytowa jest rozwiązana z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jej wykreśleniu z KRS.

I tyle.

Sposób ten pozwala nie tylko zaoszczędzić sporo czasu ale także obniżyć koszty (m.in. przez brak opłaty od wniosku ze zgłoszeniem do KRS otwarcia likwidacji).

Oprócz tego, z biznesowego punktu widzenia widzę szereg plusów tego rozwiązania, którymi są:

 1. Brak konieczności trzymania się sztywnych reguł procedury likwidacyjnej, co pozwala na szybsze rozwiązanie spółki,
 2. Brak zmian w zakresie reprezentacji, co oznacza pozostawienie pełnej kontroli nad zakończeniem działalności w rękach wspólników oraz niewygaśnięcie ustanowionej prokury,
 3. Mniej czynności sprawozdawczych – brak obowiązku sporządzania bilansu otwarcia likwidacji,
 4. Możliwość podejmowania działań wykraczających poza wskazane wyżej czynności likwidacyjne, co oznacza, że wspólnicy mogą podejmować działania nie tylko nastawione na zakończenie spraw spółki ale także, jeśli trafi się taka możliwość, na podjęcie przedsięwzięć niezwiązanych z likwidacją pozwalających na zwiększenie majątku spółki,
 5. Niewskazywanie, że spółka jest w trakcie kończenia swojej działalności – spółka nie będzie posługiwała się w tym czasie dopiskiem „w likwidacji”.

Proces rozwiązania spółki komandytowej bez likwidacji można więc przeprowadzić nawet w mniej niż tydzień.


Jak zlikwidować spółkę komandytową – procedura likwidacyjna

Jest też jednak i druga metoda, a więc rozwiązanie spółki komandytowej po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

W niektórych okolicznościach, zastosowanie opisanego wyżej rozwiązania bez likwidacji może być trudne lub niemal niemożliwe. Sytuacja taka będzie dotyczyła spółek, w których wciąż „dzieje się” sporo rzeczy – a więc toczą się np. procesy sprzedażowe, spółka ma sporo majątku lub wierzytelności i/lub zobowiązań do uregulowania albo wspólnicy nie są na tyle zgrani ze sobą, by szybko rozwiązać spółkę bez likwidacji. W takim przypadku potrzebne będzie przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego przez likwidatora.

Oto jak przebiega proces likwidacji spółki komandytowej:

 1. Likwidację spółki inicjują wszyscy wspólnicy podejmując jednomyślnie uchwały o:- rozwiązaniu spółki;- powołaniu likwidatorów spółki (którymi mogą być wspólnicy lub osoby trzecie);- o wyznaczeniu osoby zobowiązanej do przechowania ksiąg i dokumentów spółki przez okres nie krótszy niż 5 lat.Uchwały może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej i zawierać się w jednym dokumencie.
 2. Wyznaczeni likwidatorzy muszą zgłosić otwarcie likwidacji do KRS, wskazując dane likwidatorów, ich adresy oraz sposób reprezentacji spółki.
 3. Likwidatorzy podejmują następnie czynności likwidacyjne – kończą bieżące interesy spółki, ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania i upłynniają majątek spółki. Jeśli istnieją w tym czasie zobowiązania niewymagalne lub sporne, zabezpieczają odpowiednią kwotę na ich pokrycie.Gdy w toku czynności likwidacyjnych okaże się, że majątek spółki nie wystarcza na spłatę długów, a w dalszej kolejności udziałów (wkładów rzeczywiście wniesione do spółki) – niedobór należy podzielić między wspólników w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie.Jeśli po spłacie zobowiązań spółki oraz po pozostawieniu odpowiedniej kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych, pozostał majątek spółki – należy spłacić wspólnikom udziały, a ewentualną nadwyżkę podzielić między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą w zysku.
 4. Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, likwidatorzy muszą zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS.Spółka komandytowa jest rozwiązana z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jej wykreśleniu z KRS.

Sprawozdawczość w likwidacji – należy pamiętać o sporządzeniu bilansu na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, a w przypadku gdy likwidacja trwa dłużej niż rok – sprawozdanie finansowe na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Nie da się jednoznacznie ocenić ile może trwać opisany proces likwidacji – jest to zależne od ilości spraw, z jakimi musi sobie poradzić likwidator. Możliwie najkrótszy termin to ok. pół roku.


Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

Jaki sposób rozwiązania spółki komandytowej wybrać?

Podsumowując, jeżeli wspólnicy, mając na względzie objęcie sp.k. podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) bądź inne okoliczności, postanowili rozwiązać spółkę, mają do wyboru dwa sposoby na zakończenie jej działalności – sformalizowaną likwidację lub skrócone rozwiązanie bez likwidacji.

Klasyczna likwidacja prowadzona jest przez osoby likwidatorów oraz obejmuje szereg formalności, tak jak sporządzenie bilansów na dzień otwarcia i zakończenia likwidacji, kierowania co najmniej dwóch wniosków do KRS oraz podejmowania skonkretyzowanych czynności prowadzących do zakończenia działalności spółki.

Rozwiązanie bez likwidacji pozwala na nieujawnianie na zewnątrz prowadzonej likwidacji przez pominięcie zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS, brak zmian w reprezentacji oraz podział majątku na własnych warunkach.

Decyzja w tym zakresie zależy zasadniczo od stosunków panujących w spółce, jednak jeśli wspólnicy spółki potrafią dojść do konsensusu w zakresie wzajemnych rozliczeń, warto jest zrezygnować z długotrwałej procedury oraz wybrać rozwiązanie sp.k. bez likwidacji z uwagi na powołane wyżej korzyści a przede wszystkim zbliżający się nieubłaganie planowany termin wejścia w życia zmian w ustawie o CIT.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents