Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy obowiązują, kto ma obowiązek wprowadzić PPK

6 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

PPK to wprowadzony przez państwo program systematycznego oszczędzania na emeryturę. Zakłada on wprowadzenie tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), na które pieniądze będą wpłacali jednocześnie:

 1. Pracownik: minimum 2% wynagrodzenia brutto, z różnymi wyjątkami,
 2. Pracodawca: wplata minimalna to 1,5%, dodatkowo może wpłacać jeszcze 2,5% podstawy obliczenia składek emerytalno-rentowych.
 3. Państwo: z budżetu państwa na konto trafia 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie do konta dopisywanych jest 240 zł rocznie.

Dla pracowników PPK będzie dobrowolne ale dla pracodawców już nie – każdy podmiot zatrudniający pracowników zobowiązany będzie do wyboru firmy (instytucji finansowej), z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników.POTRZEBUJESZ WPROWADZIĆ PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY W FIRMIE?

KUP NASZĄ PACZKĘ WSZYSTKICH NIEZBĘDNCH DOKUMENTÓWKto musi przystąpić do PPK ?

PPK jest obowiązkowe dla pracodawców. Każdy pracodawca musi więc wybrać instytucje, która będzie prowadziła dla niego PPK, a następnie zawrzeć z nią dwie umowy – o zarządzanie PPK oraz o prowadzenia PPK – najpóźniej w określonych ustawą terminach (o których piszę poniżej).

Z konieczności wprowadzenia PPK są zwolnieni:

 1. Samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
 2. Osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
 3. Mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK,
 4. Pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy.

Want to know more?
Write to us!Contact us

Od kiedy obowiązuje PPK?

Pierwotnie terminy na wpisanie się do PPK były rozpisane do 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2021 r. Terminy te były zależne od grupy pracodawców, do jakiej zakwalifikowany jest dany przedsiębiorca. I tak grupy oraz terminy prezentowały się następująco, pracodawcy:

 1. Zatrudniający co najmniej 250 osób – I grupa – TERMIN WPISANIA DO 1 LIPCA 2019 ROKU
 2. Zatrudniający co najmniej 50 osób – II grupa – TERMIN WPISANIA DO 1 STYCZNIA 2020 ROKU
 3. Zatrudniający co najmniej 20 osób – III grupa– TERMIN WPISANIA DO 1 LIPCA 2020 ROKU
 4. Pozostali zatrudniający – IV grupa– TERMIN WPISANIA DO 1 STYCZNIA 2021 ROKU

Licząc terminy od wskazanych dat, każdy zatrudniający miał zawrzeć:

 1. Umowę o prowadzenie PPK - podmiot zatrudniający zawiera taką umowę w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ustawie,
 2. Umowa o zarządzanie PPK - podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.

A więc przykładowo: jeżeli dla firmy zatrudniającej ponad 250 pracowników ustawa wskazywała termin 1 lipca 2019 r., to firma ta musiała:

 1. Najpóźniej do 10 października 2019 r. zawrzeć umowę na prowadzenie PPK,
 2. Minimum 10 dni roboczych wcześniej (a więc 26 września 2019 r.) musiał zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

Jednak z uwagi na panująca epidemię COVID-19 ustawodawca przesunął termin obowiązkowego zawarcia przez pracodawców umów o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

UWAGA: zmiana dotyczy wyłączenie pracodawców z grupy II, a więc firm zatrudniające pomiędzy 50 a 249.

Te firmy będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później niż planowano pierwotnie – a więc ich termin upływa 27 października 2020 r.  To oznacza, ze umowa o prowadzenie powinna być zawarta najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

Co więcej, wydłużenia terminu nie wprowadzono dla podmiotów z III grupy, co powoduje, że terminy dla obu grup zbiegły się w jeden.

Nie zmieniono także terminu dla grupy IV – a więc dla pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników terminem pozostaje 1 stycznia 2021 roku.

PPK kto może przystąpić?

Program PPK dotyczy „osób zatrudnionych”, co nie oznacza jedynie pracowników. W rozumieniu ustawy „osobami zatrudnionymi” są nie tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę lecz również pełnoletnie osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu tych umów.Każda więc z tych osób, może przystąpić do PPK.

Każda więc z tych osób, może przystąpić do PPK.

Dla pracodawcy jest to także szczególnie ważne – osoby wykonujące dla niego pracę na podstawie wskazanych wyżej umów – o ile podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – także powinny być wliczone do ilości „pracowników” zatrudnionych w danej firmie. To ważne, żeby nie pomylić się w obliczeniach.

Pewnym wyjątkiem może być także sytuacja, w której co prawda wg przepisów ustawy pracodawca byłby zobowiązany do zawarcia umów o prowadzenie i zarządzanie PPK lecz wszystkie osoby zatrudnione, które są uprawnione do przystąpienia do PPK, złożą pisemną deklarację o braku woli przystąpienia do programu PPK. Wówczas Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale nie zawiera już umowy o prowadzenie PPK. Innymi słowy, Pracodawca i tak musi przeprowadzić procedurę wyboru odpowiedniej instytucji zarządzającej oraz zawrzeć z nią umowę. Różnica polega na tym, iż nie zawiera już umowy na prowadzenie PPK więc nie przekazuje też żadnych środków pieniężnych. Ponadto co 4 lata licząc od daty złożenia ww. deklaracji przez osobę zatrudnioną, do końca lutego danego roku Pracodawca ma obowiązek poinformować daną osobę, że od 1 kwietnia będzie zobowiązany dokonywać wpłat na PPK, chyba że osoba zatrudniona ponownie złoży deklarację rezygnacji z uczestnictwa w programie.


Want to know more?
Write to us!Contact us

PPK a związki zawodowe

Zanim pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK, musi przeprowadzić z reprezentacją związków zawodowych (a jeżeli nie ma związków to z przedstawicielami pracowników) rozmowy. Celem tych rozmów jest wspólne ustalenie wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca chce zawrzeć umowę o zarządzenie PPK.

Ważne, że to pracodawca musi przedstawić propozycję, którą instytucję chce wybrać. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie:

 1. Oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 2. Ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz
 3. Posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Jeżeli nie dojdzie się do porozumienia z pracownikami w terminie do 1 miesiąca poprzedzającego obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli dla pracodawców z grupy II i III do 27 września 2020 r.), to pracodawca nie musi uzyskiwać zgody na wybór instytucji finansowej i może wybrać ją samodzielnie.

UWAGA!  Z dniem 28 kwietnia 2022 r. znowelizowano ustawę o PKK, na podstawie, której wprowadzono następujące zmiany:

 1. pracodawca ma możliwość wcześniejszego objęcia PPK osoby zatrudnionej. Dotychczas pracodawca mógł objąć pracownika po upływie 90 dni zatrudnienia, nie później niż do 1- dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te 90 dni upłynęły. Po zmianach, pracodawca ma możliwość objęcia pracownika PKK po 14 dniach, od momentu jego zatrudnienia;
 2. Dopracowano zasady zwrotu środków do PPK, w przypadku, gdy zostały one wpłacone na rzecz osoby niebędącej osobą zatrudnioną w rozumieniu przepisów PPK. Wycofanie dokonanych wpłat będzie dokonywane na rzecz podmiotów, które realnie sfinansowały te środki (a więc pracownika, pracodawcę lub państwo). Jeżeli na rzecz pracownika zostały już zapisane jednostki uczestnictwa, wtedy instytucji finansowa niezwłocznie odkupi lub umorzy te jednostki i dokonana zwrotu.
 3. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) została uprawniona do kontroli pracodawców
  w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji przez pracowników
  z oszczędzania w ramach PPK.

POTRZEBUJESZ WPROWADZIĆ PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY W FIRMIE?

KUP NASZĄ PACZKĘ WSZYSTKICH NIEZBĘDNCH DOKUMENTÓWPracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

Już za kilka dni mija termin na ustalenia z pracownikami (związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) którego operatora PPK wybrać. To ważne aby nie przegapić tego terminu!

Niezależnie od rozmów z pracownikami także lada chwila – 27 października 2020 r. – mija termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK dla pracodawców z grupy II i III. Nawet pracodawcy z grupy IV mają tego czasu już niewiele – ledwo ponad dwa miesiące.

Kancelaria ma już doświadczenie w negocjowaniu i wprowadzaniu PPK u pracodawców. Jeżeli chcesz aby pomóc Ci z wyborem przedstawicieli pracowników albo potrzebujesz pomocy z oceną lub negocjacjami umowy z instytucją finansową prowadzącą PPK – pisz, chętnie pomożemy.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents