November 2020

Turystyczny Fundusz Pomocowy – nowe wsparcie polskiej branży turystycznej

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents

Ostatnio wprowadzone zmiany w prawie przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19 otwierają przed branżą turystyczną nowe perspektywy. Jedną z nich jest Turystyczny Fundusz Pomocowy, który, będąc wyodrębnionym rachunkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowić ma zabezpieczenie działalności branży turystycznej. Do tego stanowi on rozwinięcie przeznaczonego głównie podróżującym Turystycznego Funduszu Zwrotów.

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Write to us!Contact us

 

Czym jest dotychczas znany Turystyczny Fundusz Zwrotów?

Przede wszystkim – wsparciem dla turystów. Głównym założeniem Funduszu jest bowiem wypłacanie na rzecz turystów zwrotów pieniędzy, za wycieczki które się nie odbyły.

Przypomnijmy zatem, że o wypłatę na rzecz podróżnego wpłaconych przez niego pieniędzy na poczet imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z powodu pandemii COVID-19, mogą ubiegać się organizatorzy turystyki, którzy przyjęli tę płatność w formie bezgotówkowej i widnieją we właściwym rejestrze organizatorów turystyki.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku o wypłatę na rzecz podróżnego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem jego systemu teleinformatycznego. Organizator turystyki wskazuje wówczas kwotę wypłaty oraz potwierdza okoliczności, do których należą:

  1. Pozostające w bezpośrednim związku z pandemią odstąpienie przez podróżnego od umowy, które nastąpiło do dnia 1 października 2020 r.
  2. Wskazanie, że podróżnemu nie wręczono ani nie planuje się wręczyć vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych oraz, że organizator turystyki nie dokonał na jego rzecz żadnego zwrotu wpłat
  3. Zobowiązanie organizatora turystyki do zwrotu postulowanej wypłaty do Turystycznego Funduszu Zwrotów w 72 równych ratach w terminie do 21. dnia każdego miesiąca, począwszy (co do zasady) od kwietnia 2021 r.

Rzetelne przedstawienie powyższych trzech okoliczności jest niezbędne dla prawidłowości składanego wniosku. Należy do niego dołączyć także wykaz umów wraz z danymi podróżnych, takimi jak: imię, nazwisko, PESEL, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego podróżnego.

Jakie konsekwencje niesie złożenie wniosku i kiedy staje się on skuteczny?

Samo złożenie wniosku o wypłatę na rzecz turysty lub turystów to nie wszystko. Zgodnie z ustawą, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, organizator turystyki musi dokonać na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego:

  1. Opłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat, które chciałby otrzymać na podstawie złożonego wniosku,
  2. Opłaty w wysokości: 2,5% lub – dla dużego przedsiębiorcy - 4,1% łącznej wartości wypłat, które chciałby otrzymać na podstawie złożonego wniosku

Jak wspomnieliśmy na początku, Fundusz ma służyć przede wszystkim podróżującym i stanowić ochronę ich interesów. W związku z tym, by złożony przez organizatora turystyki wniosek stał się skuteczny, wskazany w nim podróżny musi odpowiednio zareagować. Osoba, której przypaść ma pieniężna rekompensata, musi bowiem złożyć za pośrednictwem tego samego systemu wniosek o wypłatę na jej rzecz wraz z danymi i oświadczeniami tożsamymi do tych, które wcześniej przedstawił organizator turystyki.

Decydującym etapem jest weryfikacja przedstawionych dokumentów przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 30 dni od otrzymania późniejszego z tych wniosków. W szczególnych przypadkach, postępowanie może zostać wydłużone nawet do 4 miesięcy. Branymi pod uwagę kryteriami są: prawidłowość, kompletność oraz zgodność, jak również dostępność środków Funduszu. Po pomyślnym potwierdzeniu wniosków, w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji, na rzecz podróżnego realizowana jest należna wpłata.

Należy jednak pamiętać, że możliwość ubiegania się o przedstawione wsparcie została ograniczona czasowo. Termin składania powyższych wniosków został bowiem wyznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r.

W czym pomóc ma utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego?

Zgodnie z rządową zapowiedzią, nowo wyodrębniony rachunek ma przede wszystkim kształtować wizję stabilnej przyszłości branży turystycznej i związanych z nią przedsiębiorców. Turystyczny Fundusz Pomocowy jest bowiem kontynuacją dotychczas dostępnego wsparcia. Dążenie do realizacji tego celu niesie jednak za sobą konkretne obowiązki, które staną się wiążące dla wszystkich organizatorów turystyki wraz z początkiem 2021 r.

Jednym z nich jest konieczność regularnego wpłacania na rzecz Funduszu Pomocowego dodatkowych, bezzwrotnych składek z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości maksymalnie 30 złotych od każdego podróżnego. Organizatorzy turystyki będą zobowiązani do opłacania należnych kwot wraz z przekazaniem w systemie teleinformatycznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego informacji o ich wysokości do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest składka.

Procedura ubiegania się o środki z Turystycznego Funduszu Pomocowego w roku 2021 pozostanie tożsama do tej, o której pisaliśmy wyżej. Organizator turystyki oraz podróżny będą mieć 14 dni od dnia rozwiązania zawartej umowy na złożenie niezbędnych wniosków o wypłatę. Tak określone funkcjonowanie rachunku ma skutecznie zapobiegać w przyszłości skutkom sytuacji kryzysowych związanych z pandemią COVID-19 (m.in. niewypłacalności) i znacząco wspierać aktywność branży turystycznej. Czy jednak tak się stanie? Efekty działania przedstawionych tutaj narzędzi pomocowych przyjdzie nam wspólnie ocenić już niebawem.

Is this article not enough?
If you still haven't found answers to your questions or require legal advice - we're here to help.

Fill out our contact form, let's talk.

Contact us
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contents