Zmiany w prawie | kwiecień 2020

10 najważniejszych zmian wprowadzonych przez nową specustawę 2.0 do walki z kryzysem gospodarczym - Tarcza II

10 najważniejszych zmian wprowadzonych przez nową specustawę 2.0 do walki z kryzysem gospodarczym - Tarcza II

W piątek 17 kwietnia weszła w życie nowa ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. Tarcza II lub specustawa 2.0.

Jakie jest 10 najważniejszych zmian wprowadzanych nową specustawą?

 

Pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz leasingi instrumentów finansowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A – ART. 1 – 12 USTAWY TARCZA II

W pierwszej kolejności, Tarcza II w art. 1 - 12 przewiduje wprowadzenie pomocy w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz leasingów instrumentów finansowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Ustawa nie precyzuje szczegółów wsparcia, określa jedynie, że wsparcie:

 1. Ma być wypłacane w transzach, chyba że np. z istoty instrumentu (leasingi) wynika, że ma być wypłacone w całości,
 2. Będzie wypłacane na podstawie umowę z ARP, w której określony ma być cel wsparcia,
 3. Udzielane będzie na wniosek, w którym trzeba wykazać trudną sytuację finansową firmy,
 4. Należy do wniosku załączyć informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej,
 5. Wniosek rozpatrywany jest w 14 dni, braki formalne podlegają uzupełnieniu w 5 dni,
 6. Choć umowy wsparcia zawierane będą na zasadach komercyjnych, to ich warunki będą korzystniejsze od standardowo stosowanych na rynku dla danych instrumentów finansowych,
 7. Przewiduje się wyłączenie możliwości przeznaczania środków pochodzących z udzielonego wsparcia na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec spółek zależnych i dominujących w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, a także wspólników, członków rodziny oraz osób bliskich

 

Więcej szczegółów można sprawdzić na stronie https://www.arp-tarcza.pl/.

 

Dopłaty do kosztów pracowniczych - zmiana ART. 15G USTAWY Z 2 MARCA 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako „TARCZA I”)

 1. Przepis zostaje rozszerzony w ten sposób, że obowiązuje także organizacje pozarządowe, organizacje prowadzące wolontariat i podmioty pożytku publicznego,
 2. Doprecyzowano, że wymiar czasu pracy może być obniżony „maksymalnie o 20%”, w miejsce dotychczas nieprecyzyjnego określenia, że może być obniżony „o 20%”.
 3. Świadczenia tj. dopłaty przysługują od miesiąca złożenia wniosku, a nie od daty złożenia wniosku – a więc jeżeli wniosek zostanie złożony przykładowo 30 kwietnia, to świadczenia otrzymamy za cały kwiecień.

 

Więcej o możliwościach uzyskania dopłat do kosztów pracowników przeczytasz tutaj.

 

Imprezy i eventy – ART 15zp TARCZY I

Rozszerzono zakres podmiotów objętych art 15zp – a więc mogących zwrócić wpłacone przez klienta środki w 180 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Obecnie tymi podmiotami są: przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni, imprezy targowe, na szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

Więcej o możliwościach dla branży eventowej i hotelarskiej przeczytasz we wcześniejszym wpisie dostępnym tutaj.

 

Zmiana zasad wypłaty postojowego – ART. 15zq TARCZY I

Zmiana dotyczy wypłat dodatkowych świadczeń dla przedsiębiorców - osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - którzy odczuwają negatywne skutki gospodarcze epidemii. Ustawa wprowadziła:

 1. Ponowną wypłatę świadczenia postojowego – ustawa zakłada, by w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie,
 2. Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.
 3. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.
 4. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która doznała przestoju z uwagi na epidemię lub jej obroty spadły o ponad 15%, może wystąpić o świadczenie postojowe (50% lub 80% wynagrodzenie minimalnego) w każdym kolejnym miesiącu trwania przestoju (z zastrzeżeniem, że maksymalnie można je dostać trzykrotnie).
 5. Bardzo ważne – został zniesiony próg maksymalnego przychodu (wynoszący wcześniej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto) – teraz takie świadczenie postojowe może otrzymać każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Dofinansowanie od starosty – ART 15zzb TARCZY I

Zmieniono zasady rozpoczęcia okresu, za który należy się świadczenie (podobnie jak przy świadczeniach z art 15zzb) – można otrzymać dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia złożenia wniosku:

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10.

 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy – art. 15zzd TARCZY I

Tarcza II zakłada ważne zmiany w zakresie uzyskania pożyczki do 5 tys zł przez mikroprzdsiębiorców:

 1. Ważna zmiana – o pożyczkę może wystąpić każdy mikroprzedsiębiorca, niezależnie od faktu czy zatrudnia pracowników czy nie,
 2. Ważna zmiana - pożyczka ulega umorzeniu, jeżeli po jej udzieleniu prowadzisz działalność jeszcze przez 3 miesiące, odpada przesłanka jakiegokolwiek zatrudnienia.
 3. Co więcej, po umorzeniu pożyczka nie zostanie wliczona jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Zmiana zasad składania wniosku o ogłoszenie upadłości – ART. 15zzra TARCZY I

 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo,
 2. Co więcej, jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19,
 3. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień ustępu 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa upadłościowego terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, Prawa upadłościowego, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.

 

Zwolnienie z ZUS dla nowej grupy firm – ART. 31zo TARCZY I

Zmiana zakłada rozszerzenie grupy przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 – choć tym razem tylko częściowo:

 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo,
 2. Rozszerzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym mogą zostać zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,
 3. Dodatkowo proponuje się objąć zwolnieniem ze składek wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, a także zmianę polegającą na tym, że do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie wlicza się pracowników młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 4. Będzie można także wystąpić o zwrot składek opłaconych już za marzec, a umorzone składki nie zostaną wliczone w przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym.

 

Doręczenie przesyłek pocztowych – art. 98 TARCZY II

Zgodnie z proponowanymi zmianami ma nastąpić:

 1. Wstrzymanie biegu terminów na odbiór przesyłek pocztowych doręczanych przez Pocztę Polską, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru,
 2. Zgodnie z nowym przepisem takie przesyłki, których termin odbioru określony w tzw. awizo przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów,
 3. Oznacza to, że takie przesyłki pocztowe będą możliwe do odbioru do 14 dni od dnia zakończenia trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 4. Zasad tych nie stosuje się do niektórych postępowań związanych z ustawą o grach hazardowych, niektórych postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (przeciwdziałanie wyłudzeń); 3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

 

Objęcie Tarczą Przedsiębiorców, którzy zaczęli działalność przed 1 kwietnia 2020r.

Dotychczas przepisami o świadczeniu postojowym czy zwolnieniu z ZUS objęci byli wyłącznie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. Obecnie uległo to zmianie, te formy pomocy są dostępne także dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność nie później niż po dniu 1 kwietnia 2020 r.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się

Proponowane artykuły