Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto musi się wpisać?październik 2019

13 października 2019 roku, na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) oraz obowiązek zgłaszania i aktualizowania w CRBR informacji dotyczących spółek handlowych i ich beneficjentów rzeczywistych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Kto się musi wpisać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

 

Co to właściwie jest CRBR? Jest to rejestr zawierający spis osób fizycznych, które czerpią rzeczywiste korzyści z działalności innego podmiotu, przykładowo spółki. Stworzenie takiego rejestru ma ułatwić walkę m.in. z praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł przychodu.

 

Beneficjentem rzeczywistym jest m.in. osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem. W przypadku spółek osobowych są to, co do zasady, wszyscy wspólnicy,  a w przypadku spółek kapitałowych wspólnicy posiadający więcej niż 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki.

 

A więc do CRBR muszą wpisać się te podmioty, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad tym podmiotem – przykładowo, w spółkach osobowych będą to wszyscy wspólnicy, a w spółkach kapitałowych wspólnicy posiadający ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki. Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą wpisać się także przykładowo spółki kapitałowe, w których inny podmiot kapitałowy posiada ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji, a wspólnikiem tego podmiotu będzie osoba fizyczna także posiadająca ponad 25% liczby głosów lub udziałów/akcji w kapitale tego wspólnika. Taka sytuacja zachodzi więc, gdy przykładowo w spółce XYZ Sp. z o.o. wspólnikiem posiadającym 75% jest inna sp. z o.o., a dopiero w niej ponad 25% głosów lub udziałów/akcji posiada osoba fizyczna – taka osoba będzie bowiem posiadała pośrednią kontrolę nad spółką XYZ Sp. z o.o.

 

Wśród podmiotów zobowiązanych do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych są wszystkie spółki prawa handlowego:

  1. spółki jawne,

  2. spółki komandytowe,

  3. spółki komandytowo-akcyjne,

  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i

  5. spółki akcyjne,

z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Do kiedy należy się wpisać do CRBR lub od kiedy trzeba być w nim wpisanym?

Istniejące już spółki zobowiązane są do ujawnienia wymienionych danych w ciągu 6 miesięcy, termin na zgłoszenie mija 13 kwietnia 2020 r. Nowoutworzone podmioty na zgłoszenie mają 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS.

 

Jakie dane należy zgłosić do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR obejmuje dane identyfikacyjne spółki oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Konieczne jest również złożenie przez osobę dokonującą zgłoszenia oświadczenia o prawdziwości przekazywanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Finalnie, należy odpowiedzieć na pytanie, kto zgłasza podmiot do CRBR i kto podpisuje wniosek? Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, a cały proces można przeprowadzić nieodpłatnie drogą internetową. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

Skontaktuj się