Prawo pracy | wrzesień 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy obowiązują, kto ma obowiązek wprowadzić PPK

| 4 minuty

Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy obowiązuje, kto ma obowiązek wprowadzić PPK
 

Pracownicze plany kapitałowe – co to jest?

PPK to wprowadzony przez państwo program systematycznego oszczędzania na emeryturę. Zakłada on wprowadzenie tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), na które pieniądze będą wpłacali jednocześnie:

 1. Pracownik: minimum 2% wynagrodzenia brutto, z różnymi wyjątkami,
 2. Pracodawca: wplata minimalna to 1,5%, dodatkowo może wpłacać jeszcze 2,5% podstawy obliczenia składek emerytalno-rentowych.
 3. Państwo: z budżetu państwa na konto trafia 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie do konta dopisywanych jest 240 zł rocznie.

Dla pracowników PPK będzie dobrowolne ale dla pracodawców już nie – każdy podmiot zatrudniający pracowników zobowiązany będzie do wyboru firmy (instytucji finansowej), z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla swoich pracowników.
 

Pomożemy Ci z dokumentami

Tutaj znajdziesz cały komplet potrzebny do wprowadzenia PPK w firmie!

Sprawdź

Kto musi przystąpić do PPK ?

PPK jest obowiązkowe dla pracodawców. Każdy pracodawca musi więc wybrać instytucje, która będzie prowadziła dla niego PPK, a następnie zawrzeć z nią dwie umowy – o zarządzanie PPK oraz o prowadzenia PPK – najpóźniej w określonych ustawą terminach (o których piszę poniżej).

Z konieczności wprowadzenia PPK są zwolnieni:

 1. Samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
 2. Osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
 3. Mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK,
 4. Pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy.
   

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

Od kiedy obowiązuje PPK?

Pierwotnie terminy na wpisanie się do PPK były rozpisane do 1 lipca 2019 do 1 stycznia 2021 r. Terminy te były zależne od grupy pracodawców, do jakiej zakwalifikowany jest dany przedsiębiorca. I tak grupy oraz terminy prezentowały się następująco, pracodawcy:

 1. Zatrudniający co najmniej 250 osób – I grupa – TERMIN WPISANA DO 1 LIPCA 2019 ROKU
 2. Zatrudniający co najmniej 50 osób – II grupa – TERMIN WPISANA DO 1 STYCZNIA 2020 ROKU
 3. Zatrudniający co najmniej 20 osób – III grupa– TERMIN WPISANA DO 1 LIPCA 2020 ROKU
 4. Pozostali zatrudniający – IV grupa– TERMIN WPISANA DO 1 STYCZNIA 2021 ROKU
   

Licząc terminy od wskazanych dat, każdy zatrudniający miał zawrzeć:

 1. Umowę o prowadzenie PPK - podmiot zatrudniający zawiera taką umowę w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wskazanego w ustawie,
 2. Umowa o zarządzanie PPK - podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK.
   

A więc przykładowo: jeżeli dla firmy zatrudniającej ponad 250 pracowników ustawa wskazywała termin 1 lipca 2019 r., to firma ta musiała:

 1. Najpóźniej do 10 października 2019 r. zawrzeć umowę na prowadzenie PPK,
 2. Minimum 10 dni roboczych wcześniej (a więc 26 września 2019 r.) musiał zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.
   

Jednak z uwagi na panująca epidemię COVID-19 ustawodawca przesunął termin obowiązkowego zawarcia przez pracodawców umów o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

UWAGA: zmiana dotyczy wyłączenie pracodawców z grupy II, a więc firm zatrudniające pomiędzy 50 a 249.

Te firmy będą mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK pół roku później niż planowano pierwotnie – a więc ich termin upływa 27 października 2020 r.  To oznacza, ze umowa o prowadzenie powinna być zawarta najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

Co więcej, wydłużenia terminu nie wprowadzono dla podmiotów z III grupy, co powoduje, że terminy dla obu grup zbiegły się w jeden.

Nie zmieniono także terminu dla grupy IV – a więc dla pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników terminem pozostaje 1 stycznia 2021 roku.
 

PPK kto może przystąpić?

Program PPK dotyczy „osób zatrudnionych”, co nie oznacza jedynie pracowników. W rozumieniu ustawy „osobami zatrudnionymi” są nie tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę lecz również pełnoletnie osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu tych umów.

Każda więc z tych osób, może przystąpić do PPK.

Dla pracodawcy jest to także szczególnie ważne – osoby wykonujące dla niego pracę na podstawie wskazanych wyżej umów – o ile podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – także powinny być wliczone do ilości „pracowników” zatrudnionych w danej firmie. To ważne, żeby nie pomylić się w obliczeniach.
 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

 

PPK a związki zawodowe

Zanim pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK, musi przeprowadzić z reprezentacją związków zawodowych (a jeżeli nie ma związków to z przedstawicielami pracowników) rozmowy. Celem tych rozmów jest wspólne ustalenie wyboru instytucji finansowej, z którą pracodawca chce zawrzeć umowę o zarządzenie PPK.

Ważne, że to pracodawca musi przedstawić propozycję, którą instytucję chce wybrać. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie:
 1. Oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
 2. Ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz
 3. Posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.
   

Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Jeżeli nie dojdzie się do porozumienia z pracownikami w terminie do 1 miesiąca poprzedzającego obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK (czyli dla pracodawców z grupy II i III do 27 września 2020 r.), to pracodawca nie musi uzyskiwać zgody na wybór instytucji finansowej i może wybrać ją samodzielnie.  
 

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

Już za kilka dni mija termin na ustalenia z pracownikami (związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) którego operatora PPK wybrać. To ważne aby nie przegapić tego terminu!

Niezależnie od rozmów z pracownikami także lada chwila – 27 października 2020 r. – mija termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK dla pracodawców z grupy II i III. Nawet pracodawcy z grupy IV mają tego czasu już niewiele – ledwo ponad dwa miesiące.

Kancelaria ma już doświadczenie w negocjowaniu i wprowadzaniu PPK u pracodawców. Jeżeli chcesz aby pomóc Ci z wyborem przedstawicieli pracowników albo potrzebujesz pomocy z oceną lub negocjacjami umowy z instytucją finansową prowadzącą PPK – pisz, chętnie pomożemy.

Artykuł to za mało?

Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy

Skontaktuj się

Proponowane artykuły