luty 2022

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

8 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkracza na podium, jako główna forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomimo pojawiających się jeszcze czasami stereotypów dotyczących spółki z o.o., coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w ten rodzaj biznesu - zamiast prowadzić jednoosobową działalność lub wikłać się w inne rodzaje spółek (cywilne, bądź osobowe).

Dlaczego warto założyć Spółkę z o.o.? Ujmując temat w bardzo dużym skrócie - taki rodzaj prowadzenia działalności jest po prostu lepszą formą prawną. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością łatwo założyć, nie trzeba mieć żadnych innych wspólników oprócz siebie, wbrew powszechnej opinii nie jest droga, a do tego niemalże wyłącza osobistą odpowiedzialność za długi.

Spółka z o.o. – kto odpowiada za długi? Odpowiedzialność wspólników i zarządu

Zgodnie z powyższym wstępem, największą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność – wynika to już z samej jej nazwy. To ograniczenie odpowiedzialności można podzielić na dwa rodzaje:

Na czym polega to ograniczenie? Można je podzielić na dwa rodzaje:

 1.  Ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki z o.o.
 2.  Oraz ograniczenie odpowiedzialności zarządu spółki z o.o.

Odnosząc się do odpowiedzialności wspólników – ich odpowiedzialność jest ograniczona wyłączne do wartości, które włożyli do spółki. To, co wspólnik wniósł do spółki staje się jej własnością (np. pieniądze albo inne wartości w ramach aportu), dlatego należy liczyć się z ryzykiem, że jeżeli spółka splajtuje – wspólnik nie odzyska swojego wkładu. Mimo utraty swojej części kapitału nie poniesie on jednak odpowiedzialności za długi spółki, nieudane inwestycje itp.

Jak w praktyce wygląda ograniczona odpowiedzialność wspólników? Mechanizm ten wyjaśniam na (uproszczonym) przykładzie:

Jan i Paweł zakładają spółkę XYZ sp. z o.o. i stają się jej wspólnikami. Wpłacają do niej po 20 tys. zł każdy, do tego Jan wnosi aportem komputer, a Paweł drukarkę. Załóżmy, że spółka nie radzi sobie najlepiej i ma 200 tys. zł długu. Wierzyciele rozpoczynają egzekucję z majątku spółki, która pozwala na odzyskanie łącznej kwoty 40 tys. zł. Z tego powodu:

 1. Ani Jan, ani Paweł nie odzyskają wpłaconych 20 tys. zł,
 2. Jan nie odzyska komputera,
 3. Paweł nie odzyska drukarki.

Pieniądze i sprzęt przepadają na rzecz wierzycieli. Wciąż pozostaje jednak 160 tys. zł długu. i za ten dług oboje (jako wspólnicy) nie poniosą odpowiedzialności. Nieważne ile mają prywatnego majątku, ile gotówki, domów czy samochodów – żadna rzecz z posiadanego majątku nie zostanie zajęta na poczet długu spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona jedynie do tego, co wnieśli do spółki.

Jak działa ograniczenie odpowiedzialności zarządu? Cóż, odpowiedzialność członków zarządu jest znacznie większa w teorii, jednak w praktyce – wciąż niewielka.

Zasadą jest (art. 299 ksh), że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania – całym swoim majątkiem.

Wracając więc do przykładu opisanego wyżej – jeżeli Jan i Paweł byliby w zarządzie spółki XYZ sp. o.o., to odpowiadaliby za pozostałe 160 tys. zł spłaty długu własnymi majątkami.

Odpowiedzialność członków zarządu jest solidarna, a więc każdy z nich jest odpowiedzialny za całe 160 tys. zł. To spore ułatwienie dla wierzycieli - wystarczy, że przynajmniej jeden z członków zarządu ma majątek, aby odzyskać pieniądze.

Mimo to, dzięki zasadom opisanym również w art. 299 ksh (§ 2) można tę odpowiedzialność w całości wyłączyć, a więc - nie odpowiadać zupełnie za nic.

Członek zarządu może zostać zwolniony z odpowiedzialności za długi spółki jeżeli wykaże, że:

 1. We właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
 2. Brak złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości nastąpiło nie z jego winy;
 3. Pomimo braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz braku wydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu - wierzyciel nie poniósł szkody.

W praktyce prowadzenia biznesu te trzy możliwości dają dużą szansę na zupełne uniknięcie odpowiedzialności przez zarząd spółki. Wystarczy spełnienie jedynie jednej z powyżej opisanych przesłanek. Jeżeli zarząd należycie pilnuje spraw spółki – zwolnienie z odpowiedzialności poprzez np. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, pozostaje w rękach zarządu.

Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Spółka z o.o. czy jdg (jednoosobowa działalność gospodarcza)?

Czy zamiast zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, można założyć jednoosobową spółę z o.o.? Czy można założyć spółkę z o.o. w której ta sama osoba będzie jedynym udziałowcem i jednocześnie członkiem zarządu? – Oczywiście, że tak!

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa i wbrew przyjętej nazwie – nie trzeba posiadać żadnych wspólników (poza sobą samym), by ją założyć. Każdy może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której obejmie 100% udziałów i jednocześnie będzie jedynym członkiem zarządu.

Zamiast zakładać więc jednoosobową działalność, można założyć jednoosobową spółkę z o.o. i czerpać ze wszystkich opisanych korzyści tej formy działalności. Warunkiem jednoosobowej spółki z o.o. jest konieczność płacenia ZUS, o czym więcej w akapicie poniżej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ZUS. Kiedy spółka z o.o. nie płaci ZUS?

Istnieją dwie zasady, dotyczące płatności składki ZUS lub jej braku:

 1. W przypadku wspólników - jeżeli spółka ma przynajmniej dwóch wspólników (udziałowców), to żaden z nich nie płaci składek ZUS.
 2. Wynagrodzenie członka zarządu, a ZUS – wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko członka zarządu jest zwolnione z ZUS (choć od 1 stycznia 2022 r. podlega składce zdrowotnej – więcej w artykule o polskim ładzie). Jeżeli członek zarządu jest zatrudniony w spółce na umowie o pracę lub zlecenie – ZUS rozlicza się na normalnych zasadach.

Wracając do jednoosobowej spółki z o.o. – jej wadą jest konieczność opłacania przez jednoosobowego wspólnika składki ZUS – jeżeli nie ma żadnego innego tytułu do ZUS, to niestety ZUS opłaca się w pełnej wysokości tak, jakby wspólnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest posiadania innego wspólnika w spółce – to może być ktokolwiek, np. osoba z najbliższego otoczenia. Wystarczy, by objęła ona tylko 10-15% udziałów w spółce i obowiązek opłaty składki ZUS znika.

Jak pisałem wcześniej, wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada za jej długi, dlatego warto dołączyć do jej składu np. żonę lub męża, brata czy rodziców (o ile nie mamy naturalnych kandydatów na wspólników). Pozwoli to na pozbycie się obowiązku zapłaty ZUS przez głównego wspólnika, który w rzeczywistości będzie prowadził działalność poprzez spółkę.

Spółka z o.o. – podatki. Jak spółki z o.o. zobowiązane są do rozliczania?

Jakie podatki płaci się w spółce z o.o.?

Wadą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. W pierwszej kolejności spółka płaci podatek dochodowy (CIT), a jeżeli wypłaci zyski swoim wspólnikom – oni również płacą podatek (PIT). Sposób opodatkowania dobrze przedstawia poniższa grafika:Podatek płacony przez spółkę może wynosić 9% lub 19%. Z niższego opodatkowania mogą korzystać spółki, w których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości  2 000 000 euro. Kwota ta przeliczana jest na złotówki według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Po przekroczeniu tego poziomu przychodów spółka jest zobowiązana do płacenia 19% podatku. Ponadto do płacenia 19% zobowiązane są spółki, które powstały w wyniku przekształcenia z innej formy prowadzenia działalności (za wyjątkiem przekształcenia spółki w spółkę), a także jeżeli do spółki został wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części o wartości przekraczającej 10.000 euro. W takich przypadkach w roku, w którym doszło do przekształcenia lub wniesiony został aport, a także w roku następnym, spółka opodatkowana jest 19% CITem.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Istnieje wiele legalnych sposobów na ominięcie podwójnego opodatkowania spółki z o.o., które będą szczególnie pomocne w przypadku małych spółek. Aby nie płacić podatku dwa razy należy zadbać aby spółka nie posiadała dochodu. Oto kilka głównych sposobów uniknięcia podwójnego opodatkowania:

 1. Można objąć stanowisko członka zarządu w spółce, z wynagrodzeniem wypłacanym na podstawie uchwały – na korzyść tego sposobu przemawia zwolnienie takiego wynagrodzenia ze składki ZUS;
 2. Można zawrzeć umowę zlecenia pomiędzy spółką a własną działalnością gospodarczą i wystawiać na spółkę faktury;
 3. Można zawrzeć ze spółką umowę o dzieło i wystawić z tego tytułu rachunek – tu oczywiście muszą zostać spełnione wszystkie podstawy to zawarcia takiej umowy;
 4. Można wynająć spółce własny lokal i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie z najmu;
 5. Można obciążać spółkę kosztami własnych podróży służbowych - wypłata środków dla wspólnika (jako zwrot poniesionych wydatków na podróż służbową, delegację lub szkolenie) stanowi koszt dla spółki.
 6. Można w końcu otrzymywać wynagrodzenie ze spółki za wykonywane na jej rzecz świadczenia niepieniężne, zgodnie z art. 176 ksh.

Wszystkie wyżej opisane działania przedstawiają powstawanie kosztów podatkowych po stronie spółki, a zatem pomniejszenie dochodu, od którego należy płacić podatek. Nie jest jednak tak, że każde z tych działań można podejmować dowolnie – każde z nich wymaga spełnienia odpowiednich warunków.

Jak wypłacać pieniądze ze spółki bez podwójnego opodatkowania opisałem dokładnie w tym artykule – zapraszam do przeczytania.

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podsumowanie

W moim odczuciu, spółka z o.o. to korzystna forma prowadzenia działalności, posiadająca znacznie więcej zalet niż wad.

Być może prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z większą ilością formalności czy też nieco wyższymi kosztami obsługi, jednak w porównaniu do jakości jej zalet (m.in. możliwości oszczędzenia na składkach ZUS, uchylenia się od odpowiedzialności za długi) – w ogólnym rozrachunku złożenie spółki z o.o. jest bardzo korzystnym posunięciem dla przedsiębiorców.

Osobiście wolałbym założyć spółkę z o.o. niż prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Zapraszam także do zapoznania się z ogólnym wpisem wyjaśniającym, co to jest spółka z o.o. oraz wpisem jak założyć spółkę z o.o.

A jeżeli potrzebujesz pomocy w obsłudze spółki z o.o. – napisz do nas, chętnie pomożemy!

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści