czerwiec 2023

Wiza i pozwolenie na pracę w Polsce

4 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej (i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i chcesz przyjechać i pracować w Polsce, najpierw musisz uzyskać podstawę do legalnego pobytu w Polsce.

Następnie możesz ubiegać się (z pomocą swojego przyszłego pracodawcy) o zezwolenie na pracę.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać wizę i zezwolenie na pracę w Polsce.

Jakie dane muszę podać w celu uzyskania wizy i pozwolenia na pracę?

 

Aby określić zakres niezbędnych dokumentów, należy odpowiedzieć na poniższe pytania:

 

W jakim kraju mieszkasz?
Jakie masz obywatelstwo?
Czy posiadasz paszport biometryczny?
Cel pobytu Praca zarobkowa / prowadzenie działalności gospodarczej / inne* …………………………………..
Jak długo planujesz pozostać w Polsce?
Czy posiadasz:
a) wizę,
b) zezwolenie na pobyt czasowy,
c) zezwolenie na pobyt stały,
d) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
a) Tak / nie*
b) Tak / nie*
c) Tak / nie*
d) Tak / nie*
Dane pracodawcy, który chce Cię zatrudnić (imię i nazwisko, adres, telefon)
Czy pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy? Tak / nie *
Nazwa stanowiska (zakres czynności wykonywanych przez pracownika)

* niepotrzebne skreślić

Do uzyskania wizy potrzebne są:

 • Dokument podróży (dokument paszportowy), który:
 1. jest ważny przez co najmniej trzy miesiące od planowanej daty opuszczenia terytorium strefy Schengen lub, w przypadku kilku wizyt, od planowanej daty ostatniego wyjazdu z terytorium strefy Schengen;
 2. zawiera co najmniej dwie puste strony;
 3. został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy - pomagamy to zrobić.
 • Zdjęcie - białe tło, twarz skierowana na wprost.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej.
 • Podróżne ubezpieczenie medyczne z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 EUR, ważne na całym terytorium strefy Schengen, obejmujące wszystkie wydatki, które mogą wyniknąć z powrotu z powodów medycznych, pilnej opieki medycznej, nagłego leczenia szpitalnego lub śmierci.
 • Dokument potwierdzający cel podróży.
 • Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które z pewnością udzieli zezwolenia na wjazd lub dokumenty potwierdzające, że środki te może legalnie uzyskać (równowartość 75 zł za dzień pobytu, ok. 2500 zł za koszty powrotu – chyba, że posiada już bilet powrotny).
 • Dokument dotyczący zakwaterowania lub posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania.
 • Dokument pozwalający ocenić, że wnioskodawca opuści terytorium strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy.
Masz więcej pytań?
Napisz do nas!Skontaktuj się

Jak mogę uzyskać pozwolenie na pracę w Polsce?

Jeśli posiadasz dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce, możesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

Wniosek o zezwolenie na pracę powinien zawierać:

 • 3 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełnione zgodnie z instrukcją: wniosek (wypełnia cudzoziemiec) oraz załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca)
 • 4 aktualne kolorowe fotografie cudzoziemca, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej patrząc na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry, wyraźnie pokazujące oczy cudzoziemca, zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca musi być równoległa do górnej krawędzi zdjęcia
 • ważny dokument podróży cudzoziemca (kserokopia wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku i za kartę pobytu w wysokości:
 1. 440 PLN - za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 2. 340 PLN - za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada
 3. 50 zł - za kartę pobytu
 • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę - dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka lub dyplom ukończenia studiów stacjonarnych na polskiej uczelni)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od ostatniego pracodawcy, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie cudzoziemca o niezaleganiu w podatkach w przypadku pracy na podstawie umowy o dzieło
 • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne lub że ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w Polsce
 • informację od starosty o braku możliwości zaspokojenia jego potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w zakresie oferowanej cudzoziemcowi pracy - tylko gdy jest to wymagane, zapewnia to pracodawca.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas. 

Chętnie pomożemy Ci w weryfikacji dokumentów i wyjaśnieniu, czy będziesz mógł otrzymać wizę. Zajmiemy się również procedurą jej uzyskania. 

 

 

Author

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Wróć do publikacji
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści