kwiecień 2024

RODO w branży e-commerce

7 minut
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści

W dobie cyfrowej transformacji, branża e-commerce dynamicznie się rozwija, oferując konsumentom coraz to nowe możliwości zakupowe bez wychodzenia z domu. Wzrost popularności zakupów online wiąże się jednak z koniecznością przetwarzania ogromnych ilości danych osobowych, co stawia przed przedsiębiorcami wyzwanie dotyczące ochrony prywatności swoich użytkowników. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa tak zwane RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), które wprowadza rygorystyczne wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.


W tym artykule chcę przedstawić w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą dostosować swoje operacje do wymogów Rozporządzenia, jednocześnie zwiększając zaufanie i bezpieczeństwo swoich klientów.


RODO, choć może wydawać się obciążeniem i kolejnymi formalnościami, stało się jednym z kluczowych filarów budowania działalności w sieci, ze względu na coraz większą świadomość konsumentów dotyczącą ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


Wymogi RODO dla branży e-commerce 

RODO wprowadza szereg wymogów, które mają kluczowe znaczenie dla branży e-commerce. Przedsiębiorstwa działające w tej przestrzeni muszą przestrzegać określonych zasad, aby zapewnić ochronę danych swoich klientów. W kontekście RODO, szczególnie istotne są zagadnienia związane z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych, prawami użytkowników oraz obowiązkami związanymi z ochroną danych i zgłaszaniem naruszeń.


Zgoda na przetwarzanie danych 

Wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest fundamentem RODO. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą uzyskać jasną i świadomą zgodę od klientów na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgoda ta musi być udzielona w sposób jednoznaczny, co oznacza, że nie może być domniemana ani uzyskana poprzez milczące akceptacje. E-commerce musi także zapewnić, że użytkownicy mogą łatwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.


Prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych 

Kolejną kwestią na którą należy zwrócić uwagę jest spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarzać będzie dane przedsiębiorstwo. Nie chodzi tu jedynie o samych klientów i użytkowników, ale również o różnego rodzaju kontrahentów, dostawców czy też pracowników i współpracowników. Będąc administratorem danych osobowych należy przekazać szczegółową informację dotyczącą informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z postawieniami RODO, administrator musi poinformować osobę, której dane będzie przetwarzać o następujących kwestiach:  


 • kto jest administratorem danych osobowych (wskazanie nazwy i sposobu, w jaki można się skontaktować);
 • o powołaniu inspektora ochrony danych oraz sposobu w jaki można się z nim skontaktować (niektóre organizacje mają prawny obowiązek powołania takiej funkcji, jeśli spełniają kryteria wynikające z przepisów Rozporządzenia);
 • o celach sposobach i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych;
 • o czasie przetwarzania danych;
 • o odbiorcach danych czyli podmiotach w tym m.in. podmiotach które będą uczestniczyły w procesie przetwarzania danych osobowych (np. podmioty przetwarzające dane w imieniu i na rzecz administratora odrębni administratorzy);
 • o ewentualnym przetwarzaniu danych osobowych poza granicami EOG;
 • o zastosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania wobec osoby, której dane dotyczą;
 • o prawach osoby, której dane dotyczą w związku z faktem, że jej dane są przetwarzane;
 • o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa że administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem;
 • o dobrowolności podania danych osobowych lub obowiązku;
 • w przypadku, jeżeli administrator pozyskuje dane osobowe pośrednio, także o źródle pozyskania danych osobowych.

Prawa użytkowników 

RODO przyznaje podmiotom danych szereg praw, które mają na celu zwiększenie kontroli nad ich danymi osobowymi. Do najważniejszych praw należą:


 • Prawo do dostępu – użytkownicy mają prawo wiedzieć, jakie ich dane są przetwarzane oraz otrzymać kopię tych danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym – umożliwia użytkownikom żądanie usunięcia ich danych osobowych, gdy nie ma już podstaw do ich przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych – użytkownicy mogą żądać poprawienia nieprawidłowych danych na swój temat.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych okolicznościach użytkownicy mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych – użytkownicy mają prawo otrzymać swoje dane w formacie umożliwiającym przeniesienie ich do innego administratora.

Obowiązki związane z ochroną danych i zgłaszania naruszeń 

Podmioty działające w branży e-commerce, muszą wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Obejmuje to między innymi szyfrowanie danych, regularne przeprowadzanie ocen ryzyka, jak również wdrażanie procedur zapewniających ciągłość działania systemów i ochronę danych.


W przypadku naruszenia ochrony danych, RODO nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiego incydentu do odpowiedniego organu nadzorczego, najpóźniej w ciągu 72 godzin od jego wykrycia. Jeśli naruszenie może prowadzić do wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, konieczne jest również poinformowanie tych osób o incydencie.


Praktyka pokazuje, że zarówno organ nadzorczy (UODO) jak i klienci bardzo zwracają uwagę na to w jaki sposób organizacje radzą sobie z ewentualnymi naruszeniami ochrony danych osobowych. Dochowanie terminów określonych przepisami, jasna i transparentna komunikacja dotycząca zaistniałej sytuacji oraz rzetelne podjęcie działań naprawczych w związku z zaistniałym zdarzeniem będą kluczowe w toku analizy sprawy i pozwolą na uniknięcie dotkliwych strat finansowych i wizerunkowych.


Masz więcej pytań?
Napisz do nas! Skontaktuj się

Jak wdrożyć RODO w podmiocie z branży e-commerce? 

Implementacja RODO to proces, który wymaga kompleksowego podejścia i zrozumienia specyfiki handlu elektronicznego. Na co najlepiej zwrócić uwagę aby możliwie najsprawniej przejść przez wdrożenie i zapewnić swojej działalności zgodność z przepisami Rozporządzenia:


Audyt 

Pierwszym krokiem w kierunku zgodności z RODO jest przeprowadzenie audytu danych. Pozwala to na zidentyfikowanie wszystkich danych osobowych, które są zbierane, przetwarzane i przechowywane przez firmę. Audyt powinien również ocenić, w jakim celu dane są używane, kto ma do nich dostęp oraz jak długo są przechowywane. Dodatkowo wskaże wszelkie niezgodności i uchybienia, przez które proces przetwarzania danych osobowych w organizacji może generować dodatkowe ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Cykliczne przeprowadzenie audytów zgodności z postanowieniami RODO z pewnością pomoże w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.


Wdrożenie niezbędnej dokumentacji 

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie zestawu dokumentów dotyczących RODO, który określa sposób przetwarzania danych osobowych w danej organizacji. W skład dokumentacji wchodzą między innymi polityka ochrony danych osobowych, klauzule informacyjne, rejestry czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności, umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, procedury dotyczące zgłaszania naruszeń oraz sposoby realizacji praw osób, których dane są przetwarzane.


Zastosowanie adekwatnych do zagrożeń środków 

Następnie należy zająć się zaimplementowaniem środków technicznych oraz organizacyjnych, które gwarantują ochronę danych osobowych. Takie środki mogą zawierać szyfrowanie danych, wykorzystywanie haseł oraz mechanizmów uwierzytelniania wieloetapowego, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz archiwizację danych, ograniczenie dostępu do danych jedynie dla osób upoważnionych, a także organizowanie szkoleń z zakresu ochrony danych dla pracowników i podwykonawców. RODO nie narzuca administratorom danych konkretnych rozwiązań czy narzędzi. Niemniej jednak, dobór odpowiednich zabezpieczeń musi być zawsze adekwatny do zagrożeń.


Wpływ RODO na wykorzystanie technologii 

RODO wymaga od przedsiębiorstw, aby w sposób odpowiedzialny zarządzały danymi klientów, co ma kluczowe znaczenie przy wykorzystywaniu systemów CRM, analityki danych i marketingu automatycznego. Firmy muszą zapewnić, że wszystkie dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane z należytą starannością. W praktyce oznacza to potrzebę wdrożenia mechanizmów pozwalających na m.in. łatwe zarządzanie zgodami oraz zapewnienie użytkownikom możliwości łatwego dostępu do ich danych i ich modyfikacji.


Wyzwania i możliwości z AI i Big Data 

Sztuczna inteligencja i big data oferują e-commerce potężne narzędzia do personalizacji oferty, optymalizacji procesów i lepszego zrozumienia potrzeb klientów. Jednak ich wykorzystanie w kontekście RODO stwarza wyzwania związane z zapewnieniem transparentności procesów przetwarzania danych oraz gwarancją praw użytkowników. Firmy muszą udowodnić, że ich algorytmy AI nie prowadzą do nieuczciwej dyskryminacji oraz że użytkownicy mają kontrolę nad swoimi danymi, w tym możliwość sprzeciwu wobec profilowania automatycznego.


Z drugiej strony, RODO otwiera nowe możliwości dla firm, które potrafią wykorzystać te technologie w sposób zgodny z prawem. Inwestując w bezpieczeństwo danych i transparentność, przedsiębiorstwa mogą budować silniejsze relacje z klientami oparte na zaufaniu. Ponadto, wykorzystanie AI i big data do analizy ryzyka związanego z ochroną danych może pomóc w lepszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i szybszym reagowaniu na incydenty związane z bezpieczeństwem danych.


Wpływ RODO na marketing w e-commerce

Marketing w e-commerce to obszar, który uległ znaczącym zmianom wraz z wprowadzeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na strategie marketingowe, w tym e-mail marketing, personalizację oferty i profilowanie użytkowników, wymagając od firm większej przejrzystości i zapewnienia użytkownikom kontroli nad ich danymi.


Wpływ RODO na strategie marketingowe

E-mail marketing, będący jednym z podstawowych narzędzi komunikacji z klientami w e-commerce, musi być teraz prowadzony z uwzględnieniem wyraźnej i jednoznacznej zgody odbiorców. Oznacza to, że firmy muszą posiadać dowód na to, że użytkownik zgodził się na otrzymywanie wiadomości marketingowych, co często realizowane jest poprzez mechanizm double opt-in.


Personalizacja i profilowanie, choć kluczowe dla zwiększenia skuteczności kampanii marketingowych, również wymagają uwagi w kontekście RODO. Firmy muszą zapewnić, że użytkownicy są świadomi tego, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane do celów marketingowych, oraz muszą mieć możliwość łatwego wycofania swojej zgody.


Wysokie kary za naruszenie postanowień Rozporządzenia 

Firmy prowadzące działalność w Internecie, w tym sklepy online, oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, mają przed sobą szereg wyzwań, w związku z obowiązywaniem postanowień Rozporządzenia jak i innych aktów dotyczących prywatności i danych osobowych. Szczególnie, że kary za naruszenie przepisów RODO mogą być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami, mogą one sięgać nawet  do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. 

Artykuł to za mało?
Jeśli wciąż nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania lub potrzebujesz konsultacji - skorzystaj z naszej porady prawnej!

Wypełnij formularz kontaktowy, porozmawiajmy.

Skontaktuj się
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Spis treści